Upp

 

 Upp

Portar för datakommunikation

 

På en dator finns seriella och parallella kontakter. Båda dessa används för kommunikation med andra enheter. Normalt har man minst två seriella portar och en parallell, men dessa kan kompletteras med ytterligare portar.

Serieporten

Serieporten med sin seriella kontakt används för kommunikation med olika kringutrustningar som mus, modem och skrivare.

En seriell port skickar och tar emot data bit för bit. För att kunna skicka och ta emot data samtidigt vilket kallas full duplex, krävs det tre trådar. En tråd används för att sända data, en tråd för att ta emot och den tredje fungerar som gemensamjord.

Vissa seriella utrustningar kräver endast envägskommunikation, halv duplex, varför endast två trådar behövs.

Serieportar finns dels som 9-poliga dels som 25-poliga kontakter. Den 9-poliga kontakten kallas DB-9 medan den 25-poliga kallas DB-25. Den seriella kontakten kallas ofta D-sub, efter kontaktens utseende. Den liknar ett D.

Det protokoll, vilket är regler som beskriver hur seriell kommunikation ska gå till, kallas EIA! TIA-232. Tidigare kallades detta protokoll RS-232 vars namn lever kvar fortfarande. Enligt protokollet klarar en serieport en överföringshastighet på minst 20 kbits (20 000 bitar per sekund) men ofta även 10 gånger så mycket.

Den kabel som används är kopparkabel med 3 -25 ledare och en maximal längd på 15 m. Man kan dock använda betydligt längre kabel om man sänker överföringshastigheten och kanske framför allt använder skärmad kabel av bra kvalité.

De enheter som kommunicerar seriellt delas in i två grupper som kallas DTE, Data Terminal Equipment och DCE, Data Communications Equipment. Pc:n fungerar som en DTE medan de yttre enheterna som ansluts seriellt oftast fungerar som DCE.

Det som skiljer de två grupperna åt är att DTE:n har förmågan att skapa den klocksignal som styr kommunikationen mellan en DTE och en DCE.

Ytterligare en sak som skiljer DTE och DCE åt är typen av kontakt. En DTE är normalt sett en hankontakt vilket innebär att den har stift. En DCE är en honkontakt, den har hål för stift. Både DTE och DCE är 25-poliga kontakter.

En DTE och DCE kan direktanslutas med en rak 25-polig kabel.

De olika stiften i kontakten har olika uppgifter, de är definierade i standarden men endast några av dem används. Nedan beskrivs vilken funktion de olika stiften har på en DTE.

 Stift      Förkortning                     Beskrivning

1          CG                                 Common Ground

2          TxD                                Transmit Data            Från DTE till DCE

3          RxD                                Receive Data            Från DCE till DTE

4          RTS                                Request To Send

5          CTS                                Clear To Send

6          DSR                                Data Send Ready

7          SG                                  Signal Ground

8          DCD                               Data Carrier Detect

9                                                 + 12V

10                                               -12V

15        TC                                  Transmit Clock

17        RC                                  Receive Clock

20        DTR                                Data Terminal Ready

22        RI                                   Ring Indicator

 

TxD, Transmit Data är det stift och den tråd genom vilken data skickas från en DTE till en DCE. Eftersom DCE:n ska ta emot dessa data måste dess stift 2 vara RxD, Receive Data.

RxD, Receive Data är det stift på vilken DTE läser data.

RTS, Request To Send används av en DTE för att tala om att den vill sända data. Är det klart att sända svarar DCE med att signalera detta på CTS, Clear To Send.

CTS, Clear To Send används enligt ovan av DCE för att ange att det är klart att sända.

DSR, Data Send Ready anger att DCE är klar att arbeta.

DTR, Data Terminal Ready används av DTE för att markera att den är klar att arbeta. DTR motsvaras på DCE av signalen DSR.

DCD, Data Carrier Detect anger att kommunikationen är igång. Speciellt används detta vid modem för att markera att kommunikationen är igång. När modemet kopplas ner sätts DCD låg.

SG, Signal Ground är den gemensamma jord nivån för samtliga signaler. SG är detsamma som CG, Common Ground.

De signaler som utbyts på de olika stiften består av att spänningen på stiftet är hög eller låg. Hög nivå innebär att stiftet är redo.

Exempelvis CTS är hög när DCE är redo att sända.

Med rak kabel menas att ledningarna inte korsas utan går från stift till stift.

 För en 9-polig kontakt gäller följande för en DTE.

1       DCD       Data Carrier Detect          från DCE

2       RxD        Receive Data                   från DCE

3       TxD        Transmitted data              från DCE

4       DTR        Data Terminal Read          handskakningy

5       SG          Signal Ground                  signal jord

6       DSR        Data Send Ready              inkommande handskakningssignal

7       RTS        Request To Send              utgående flödeskontrollsignal

8       CTS        Clear To Send                  inkommande flödeskontrollsignal

9       RI           Ring Indicator                  inkommande signal från modem.

Obs! För en 9-polig kontakt är stift 5 SG = signaljord.

DCD, Data Carrier Detect används av modem för att signalera att det har kontakt med ett annat modem. Modemet har upptäckt en bärvåg.

RI, Ring Indicator. Ett modem ställer om nivån på detta stift när ett modem ringer telefonnumret.

Vid asynkron kommunikation används normalt bara tre stift på en seriell kontakt DB-25 eller DB-9.

Stift 2, TxD för att sända data

Stift 3, RxD för att ta emot data

Stift 7, SG signaljord.

Obs! För en 9-polig kontakt är stift 5 SG = signaljord.

Övriga stift kan behövas i speciella fall. Ett exempel är om man behöver veta om kommunikationslänken är uppe eller inte vid synkron kommunikation.

Asynkron kommunikation

Det finns två typer av seriell kommunikation, asynkron och synkron.

Med asynkron kommunikation menas att man skickar tecken för tecken och att det inte behöver vara samma tidsskillnad mellan tecknen.

N         U         KOM  MER TECKE NASYNKR ONT

För att tala om för mottagaren att det kommer ett tecken skickar man först en startbit. Tecknet avslutas med en stoppbit.

 

                    Tecken

1

0

Stoppbit           1100000010              Startbit

 

                             Tecken

1

0

1

 

 

Stoppbit   Paritetsbit     1100000010                        Startbit

Pariteten kan vara udda eller jämn. För att bestämma paritetsbiten räknar man antalet ettor i tecknet.

Vid jämn paritet är paritetsbiten 0 om antalet ettor är ett jämnt tal. Är antalet ettor udda blir paritetsbiten 1. Det totala antalet 1:or (tecknet + paritetsbiten) ska vara ett jämnt tal vid jämn paritet. Vid udda paritet gäller att det totala antalet ettor ska vara ett udda tal. Lägg märke till att pariteten även kan vara etta eller nolla, dvs. den har detta värde oberoende av antalet ettor. Vanligast är att man använder alternativet ingen.

Paritetsbiten är en grov kontroll av att det skickade tecknet kommit fram korrekt. Det fungerar om en bit är felaktig. Är två bitar av samma typ fel däremot tar felen ut varandra.

 Exempel I

Vad blir paritetsbiten för tecknet 1111 0111 vid jämn paritet?

Lösning: Paritetsbiten blir 1 eftersom jämn paritet används och antalet ettor i tecknet är udda.

Exempel 2

Vad blir paritetsbiten för tecknet 0101 0001 vid udda paritet?

Lösning: Eftersom antalet 1:or är udda och udda antalet används blir paritetsbiten en nolla (0).

 

Synkron kommunikation

Vid synkron kommunikation synkroniseras de två apparaterna med varandra genom att den dator som vill sända skickar en synkroniseringssignal. Mottagaren svarar att den är beredd att ta emot. Informationen skickas i ett jämnt flöde.

Vanligt är att man skickar en hel skärmsida i taget att jämföra med den asynkrona kommunikationens ett tecken i taget.

Synkron kommunikation är snabbare an asynkron eftersom den inte behöver start- och stoppbitar för varje tecken.

På en PC:s serieport stöds endast asynkron kommunikation. Synkron datakommunikation används mest mellan en terminal och en server.

 

Copyright © 2007 Jokkmokk.net

Web Stats